Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego

Tytuł projektu:
Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego w firmie GSG Industria w zakresie rozwoju kompetencji w obszarze bezwykopowych usług renowacji sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i przewodów technologicznych oraz technologii utylizacji osadów pościekowych

Cel projektu:
Założeniem projektu jest budowa nowoczesnej i wydajnej infrastruktury badawczej przez Spółkę GSG Industria celem realizacji projektów badawczo – rozwojowych o wysokim potencjale innowacyjnym. Inwestycja oznacza utworzeniem nowego zakładu w Spółce – CBR. Głównym założeniem funkcjonowania CBR jest realizacja prac nakierowanych na wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych, procesowych i produktowych w zakresie stosowania technologii bezwykopowych renowacji i napraw rurociągów oraz przewodów technologicznych. Obszarem zainteresowania CBR będą także metody stabilizacji i konwersji osadów i odpadów pozyskanych w trakcie renowacji rurociągów.

Program:
Program Operacyjny Inteligenty Rozwój, 2014-2020
Działanie 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Beneficjent:
GSG INDUSTRIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wartość projektu:
10 641 345,00

Dofinansowanie:
3 422 050,00

Opis projektu:
Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez stworzenie nowoczesnego i funkcjonalnego zaplecza badawczego i uruchomienie na zakupionej infrastrukturze nowatorskich projektów naukowo-badawczych i optymalizacyjnych o wysokim potencjale innowacyjnym w obszarze technologii bezwykopowych. Głównym przedmiotem działalności Centrum będzie prowadzenie samodzielnie i we współpracy z sektorem nauki badań przemysłowych i prac rozwojowych w zakresie opracowywania, modelowania i prototypowania nowych rozwiązań technologicznych, usług oraz produktów. Zakres badań będzie obejmował dobór materiałów w tym kompozytowych i nanomateriałów do wykonywania uszczelnień do napraw i remontów rurociągów i przewodów technicznych oraz dobór odpowiednich powłok poprawiających parametry hydrauliczne i odporność na warunki pracy instalacji. CBR będzie zajmował się także konwersją i stabilizacją odpadów i osadów pościekowych. Działania te pozwolą zaoferować nowe usługi i produkty o znacząco poprawionych charakterystykach oraz osiągnąć istotną poprawę parametrów jakościowych, użytkowych, technologicznych, wydajnościowych i środowiskowych opracowywanych usług i ich komponentów przy zachowaniu wysokich parametrów hydraulicznych.
Realizacja celu projektu oznacza rozpoczęcie nowej działalności w postaci własnego niezależnego działu B+R którego nadrzędnym celem będzie wprowadzenie przedsiębiorstwa w obszar wzmożonych działań innowacyjnych, które będą wynikiem licznie prowadzonych samodzielnie i we współpracy prac badawczo-rozwojowych i optymalizacyjnych. Celem pośrednim planowanej inwestycji jest stworzenie warunków dla opracowania i transferu nowych technologii i know-how do praktyki funkcjonowania przedsiębiorstwa poprzez komercjalizację wyników prac B+R we własnej praktyce gospodarczej. Realizowane przedsięwzięcie spowoduje osiągnięcie kolejnego celu inwestycji jakim jest poprawa konkurencyjności oraz podniesienie poziomu innowacyjności przedsiębiorstwa Wnioskodawcy i jego oferty handlowej poprzez pozyskane i zweryfikowane know-how. Przeprowadzenie inwestycji umożliwi także zdobycie nowych rynków w ujęciu geograficznym jak i liczby docelowych odbiorców przekładając się na wzrost przychodów i zysków firmy.
Zgodnie z przyjętą strategią działania oraz w wyniku rozeznania rynku usług dla branży bezwykopowej przedmiotem działania CBR będą także usługi weryfikacyjne dla podmiotów zewnętrznych związane z badaniami jakościowym stosowanych materiałów i rozwiązań oraz zadania projektowe dla podmiotów zewnętrznych.
Nowa inwestycja realizowana przez GSG Industria obejmuje niezbędne nakłady inwestycyjne związane bezpośrednio z rozpoczęciem prowadzenia samodzielnej działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstwa, obejmujące zakup prac i materiałów budowlanych związanych z budową infrastruktury kubaturowej Centrum, środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wzrost zatrudnienia netto o 6 nowych etatów personelu B+R i wsparcia. Koncepcja Centrum Badawczo-Rozwojowego zakłada wydzielenie czterech działów w ramach Centrum:
1. sekcja projektowania i badań materiałowych
2. sekcja modelowania i prototypowania
3. sekcja oceny i weryfikacji prototypów oraz monitorowania jakości – laboratorium
4. zaplecze biurowo konferencyjne z częścią socjalną
5. sekcja technologiczna konwersji osadów i odpadów w Mszczonowie
W wyniku inwestycji (rezultat) Spółka GSG Industria opracuje i wprowadzi na rynek docelowy nowe usługi, produkty i technologie dla branży bezwykopowej. Dodatkowymi korzyściami wynikającymi z utworzenia CBR, wzmocnienia potencjału badawczego oraz wprowadzenia na rynek docelowy nowych produktów będzie wzrost liczby klientów oraz dywersyfikacja produkcji i wzrost przychodów, co z kolei pozwoli na wzrost nakładów na dalsze badania i opracowywanie kolejnych, innowacyjnych produktów.

Kronika projektu